Duplicate screens

To duplicate a screen, do one of the following: